POSTscriptum Strona Główna  
  POSTscriptum
FAQ  FAQ   Szukaj  Szukaj   Użytkownicy  Użytkownicy   Grupy  Grupy
 
Rejestracja  ::  Zaloguj Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości
 
 Ogłoszenie 

Ocalmy od zapomnienia
Zapraszamy do nominowania utworów i wzbogacenia działu: Klasyka POSTscriptum
SZCZEGÓŁY W PIERWSZYM POŚCIE TEMATU

Czy chcemy wydać jubileuszową, bo dziesiątą, Antologię POSTscriptum?
LINK DO TEMATU Z LISTĄ OBECNOŚCI


Odpowiedz do tematu POSTscriptum Strona Główna » INFO » Dział informacyjny » Konkursy zakończone » 2014.02.15. Nagroda Poetycka im. K. I. Gałczyńskiego
Przesunięty przez: Lidka
2014-02-16, 21:32
2014.02.15. Nagroda Poetycka im. K. I. Gałczyńskiego
Autor Wiadomość
Lidka 

Dołączyła: 11 Lis 2012
Posty: 6236
Wysłany: 2013-10-31, 05:55   2014.02.15. Nagroda Poetycka im. K. I. Gałczyńskiego

O R F E U S Z

NAGRODA POETYCKA IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO

za najlepszy tom roku 2013


Zgłoszenia można przesyłać do 15 lutego 2014 r.

Organizatorem konkursu jest Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu.

Nagroda jest przyznawana za najlepszą książkę poetycką (wyłącznie pierwsze wydanie) napisaną w języku polskim przez żyjącego autora i wydaną w Polsce między 1 stycznia a 31 grudnia 2013 r.

Książki mogą być zgłaszane przez wydawnictwa oraz osoby reprezentujące instytucje kultury, organizacje i stowarzyszenia twórcze, a także media o charakterze literackim.

Nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach:
♦ ORFEUSZ – statuetka i 20 000 złotych,
♦ ORFEUSZ MAZURSKI dla autora z Polski północno-wschodniej (Warmia, Mazury i Suwalszczyzna) – statuetka i 5 000 złotych.

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.REGULAMIN KONKURSU


§ 1

1. „Nagroda Poetycka im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego za najlepszy tom roku – ORFEUSZ” jest przyznawana za wyróżniającą się książkę poetycką napisaną i wydaną po polsku w roku poprzednim. Nazwa i Patron nagrody zakreślają obszar zjawisk poetyckich, które ORFEUSZ chce promować i rozwijać.

2. Organizatorem konkursu jest Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu, fundatorem Nagrody jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

3. Nagroda Poetycka im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego przyznawana jest w trybie konkursowym w dwóch kategoriach:
I – ORFEUSZ,
II – ORFEUSZ MAZURSKI dla autora z Polski północno-wschodniej.

4. Nagroda jest przyznawana corocznie za najlepszą książkę poetycką (wyłącznie pierwsze wydanie) napisaną w języku polskim przez żyjącego autora i wydaną w Polsce po raz pierwszy pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok ogłoszenia danej edycji Nagrody.

5. Laureatem Nagrody może być tylko jedna książka w kategorii ORFEUSZ i jedna w kategorii ORFEUSZ MAZURSKI. W przypadku kiedy wyróżniona książka ma dwóch lub więcej autorów, kwota pieniężna Nagrody zostanie podzielona na odpowiednio równe części. Jury w każdej z dwóch kategorii wyłania książki nominowane i książki-laureatki.

6. Nagrodę stanowią:
− w kategorii ORFEUSZ: statuetka i 20 tys. złotych;
− w kategorii ORFEUSZ MAZURSKI: statuetka i 5 tys. złotych.

7. Z udziału w konkursie wyklucza się książki, których autorami lub współautorami są: a) osoby będące przedstawicielami (uprawnione do reprezentowania) Fundatora oraz Organizatora konkursu; b) Członkowie i Sekretarz Jury.

8. Konkurs składa się z trzech etapów:
a) pierwszy etap – wybranie przez Jury spośród wszystkich zgłoszonych (a wydanych w poprzednim roku) książek 20 nominacji;
b) drugi etap – wybranie przez Jury pięciu książek-finalistek,
c) trzeci etap – wybór książki-laureatki spośród książek-finalistek i wręczenie nagrody.

9. Dokładne terminy poszczególnych etapów będą corocznie ustalane i podawane do publicznej wiadomości.

10. Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania książek do konkursu są:
a) wydawnictwa;
b) osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o literackim charakterze;
c) Członkowie Kapituły;
d) Sekretarz Jury.

11. Każda edycja Nagrody zostaje ogłoszana w październiku. Termin zgłaszania książek – nie później niż do 15 lutego następnego roku. Zgłoszenie musi dotrzeć do Sekretarza Jury w powyższym terminie niezależnie od daty stempla pocztowego. W szczególnych przypadkach zgłoszenia, które wpłyną po tej dacie, mogą zostać uwzględnione w konkursie za zgodą Przewodniczącego Jury.

12. Zgłoszenie książek do Nagrody powinno mieć charakter pisemny. Do listu przewodniego należy dołączyć 6 (sześć) egzemplarzy każdego zgłaszanego tytułu. Będą one podstawą do podejmowania decyzji przez Jury. Zgłoszenia można dostarczyć osobiście lub należy wysłać listem poleconym pod adres Sekretarza Jury: Wojciech Kass, Muzeum K.I. Gałczyńskiego, Pranie, 12-220 Ruciane Nida z dopiskiem ORFEUSZ lub ORFEUSZ MAZURSKI.

13. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) imię i nazwisko autora;
b) tytuł i rok publikacji pierwszego wydania książki;
c) nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu, ew. adres e-mail) osoby lub instytucji zgłaszającej.

14. Wszystkie nadesłane książki, również te z dopiskiem ORFEUSZ MAZURSKI, kandydują do ORFEUSZA. W przypadku kiedy ORFEUSZA zdobędzie książka napisana przez autora z Polski północno-wschodniej, autor otrzymuje dwie statuetki: ORFEUSZA i ORFEUSZA MAZURSKIEGO, ale jedną gratyfikację pieniężną, związaną z Nagrodą ORFEUSZA.

15. Książki autorów z Warmii, Mazur i Suwalszczyzny dodatkowo biorą udział w konkursie na Nagrodę ORFEUSZA MAZURSKIEGO. Nagrodę przyznaje się decyzją jury, które zastrzega sobie możliwość przyznania takiej nagrody.

§ 21. Członków Jury powołuje Organizator. Juror może być powołany na więcej niż jedną edycję Konkursu. Co 2 lata przynajmniej jeden z Jurorów się zmienia. Do składu Kapituły może zostać powołanych najwyżej sześciu Jurorów.

2. Przewodniczący Jury jest wybierany spośród Członków Jury. Przewodniczący Jury kieruje jej pracami i przewodniczy obradom.

3. Jury podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów. Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność ponad połowy Członków Jury. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Wynagrodzenie członków Jury z tytułu udziału w jego pracach ustalane jest corocznie przez Organizatora.

5. W danym roku odbywają się nie więcej niż 3 posiedzenia Jury.

6. Członek Jury nie biorący udziału w posiedzeniu może przedstawić Przewodniczącemu Jury (lub Sekretarzowi Jury) na piśmie swoje propozycje, stosownie do celu i przedmiotu danego posiedzenia.

7. Kapituła podejmuje decyzje w oparciu o postanowienia Regulaminu „Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego za najlepszy tom roku – ORFEUSZ”. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Kapituła podejmuje decyzje według własnego uznania, kierując się zasadami słuszności oraz charakterem Nagrody i jej założeniami.

8. Członków Jury obowiązuje zasada dyskrecji i utrzymania w tajemnicy tak przebiegu posiedzeń, jak i treści podejmowanych uchwał, chyba że Jury w porozumieniu z Organizatorem postanowi inaczej w stosunku do części lub całości obrad.

9. Sekretarz nie ma prawa głosu w wyborze autorów nominowanych i laureatów.

10. Do obowiązków Sekretarza należy:
a) podejmowanie wszelkich działań w celu sprawnego przeprowadzenia obrad Jury, w tym utrzymywanie stałego kontaktu z Członkami Jury, powiadamianie ich o terminach spotkań i porządku obrad, pełnienie wszelkich czynności wykonawczych wynikających z bieżących prac Jury i podejmowanych przez Jury decyzji;
b) protokółowanie obrad Jury;
c) przedstawianie Jury scenariusza uroczystości wręczenia Nagrody.

§ 3

1. Nagroda zostaje wręczona każdego roku w terminie ustalonym przez Organizatora i Jury. Dokładna data wręczenia Nagrody będzie podawana z odpowiednim wyprzedzeniem do publicznej wiadomości.

2. Miejscem uroczystości jest Pranie. W szczególnych sytuacjach Organizator w porozumieniu z Jury może podjąć decyzję o zmianie lokalizacji uroczystości wręczenia Nagrody.

§ 4

Właścicielem wszelkich praw materialnych i niematerialnych związanych z Nagrodą, a w szczególności takich jak logo i nazwa Konkursu, jest Organizator Konkursu.

§ 5

Regulamin wchodzi w życie po akceptacji wszystkich jego postanowień przez Organizatora i Jury pierwszej edycji Nagrody, co powinno znaleźć wyraz w stosownej uchwale.

STRONA KONKURSU
http://www.orfeusz-nagroda.pl/
_________________
to że nie patrzę
nie znaczy
że nie widzę

/delleo/
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
POSTscriptum Strona Główna » INFO » Dział informacyjny » Konkursy zakończone » 2014.02.15. Nagroda Poetycka im. K. I. Gałczyńskiego


Kontakt:

w sprawach merytorycznych:
Amandalea: amandalea@interia.pl, Leszek Wlazło: niepoeta2@wp.pl

w sprawach techniczno-merytorycznych:
Łukasz Pfeffer (luk19952): lukasz@pfeffer.com.pl


Pfeffer.com.pl - Zaistniej w internecie
 
 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Dustin Baccetti modified by Nieoficjalny support phpBB2 by Przemo